Vína

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi predávajúcim na jednej strane (Milovín, spol. s r.o., Revolučná 29, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 51 118 025, DIČ: 2120613099, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 123206/B) a kupujúcim (spotrebiteľom) na strane druhej, pri kúpe tovaru ponúkaného na predaj v internetovom obchode www.barnakova.sk. 

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je Milovín, spol. s.r.o.

E-mail: zuzana@barnakova.sk
Telefón: +421 908 606 190
                                              

Orgány dozoru:  

Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre  nepotra­vi­nárske výrobky)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky)

 

Nákup a osobné údaje
 
Nákup tovaru je možný prostredníctvom internetového obchodu www.barnakova.sk, kde je možné vytvorenie objednávky. Pre účel vybavenia objednávky je potrebné zadať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dodaciu, prípadne fakturačnú adresu, e-mail a telefonický kontakt. Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na e-mailovú adresu kupujúceho zasielané novinky a akciové ponuky. Odoberanie newslettra je možné kedykoľvek zrušiť.
 
Odoslaním objednávky na stránke www.barnakova.sk kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zazmluvneným doručovateľským službám. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné zaslať poštou na korešpondenčnú adresu:

Milovín, spol. s r.o.

Revolučná 29

Bratislava - mestská časť Ružinov 

821 04
alebo elektronicky na e-mailovú adresu zuzana@barnakova.sk
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne v lehote (najneskôr) 1 mesiaca od doručenia žiadosti kedy údaje zákazníka budú vymazané.


Milovín, spol. s r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky www.barnakova.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku a iné). Tieto informácie sú iba číselné, bez osobných údajov, a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Nákup tovaru

Spotrebiteľom (kupujúcim) môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. V prípade, že je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol.

Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne www.barnakova.skVytvorením objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim Milovín, spol. s r.o.

Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú len informa­tívneho charakteru.

Po stlačení tlačidla „Do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka spotrebiteľa. Nákupný košík spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a zmeny v položkách objednávky.

Počas nákupného procesu si spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvo­leného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. 

Objednávku spotrebiteľ ukončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.

Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s:

            a) vlastnosťami tovaru,

b) týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom

            c) celkovou cenou, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.


Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu doručený potvrdzujúci e-mail so všetkými dôležitými údajmi.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.


Cena a platba

Všetky ceny tovarov v objednávke sú konečné. Poštovné a balné je účtované zvlášť. Predávajúci nie je platca DPH.

Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre spotrebiteľa alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy  sprostred­ko­va­teľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“) a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú pre­dá­vajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho.

Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť bezhotovostne- bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, prípade v hotovosti pri prevzatí tovaru na zvolenom odbernom mieste.

Úhrada bankovým prevodom musí byť realizovaná do 3 dní od dátumu potvrdenia objednávky, inak je objednávka zrušená. Tovar alebo služby ponúkané v akcii alebo ako súčasť iného zvýhodnenia nemusia byť pri voľbe platobnej metódy bankového prevodu v čase úhrady dostupné a neručíme za ich dostupnosť pri tomto spôsobe úhrady.

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

Doručovanie tovaru a všeobecné dodacie podmienky

Tovar je doručovaný v bezpečných kartónoch, zamedzujúcim poškodeniu tovaru. 


 
Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:

 1. osobné prevzatie (osobný odber), adresa: Milovín s.r.o., Revolučná 29, Bratislava 821 04, pracovné dni medzi 10:00 a 15:00. O tom, že je tovar pripravený na osobný odber budete informovaní e-mailom.
 2. osobné prevzatie (osobný odber), adresa: Pezinská 49, Svätý Jur 900 21, pracovné dni v dohodnutom čase. O tom, že je tovar pripravený na osobný odber budete informovaní e-mailom.
 3. sprostredkovateľom doručenia (kuriér).

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objek­tív­nych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) a/alebo SMS správy.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

 1. neštandardného či špekulatívneho charakteru;
 2. z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo z dôvodov vyššej moci;
 3. v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho  spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej hodnote.

Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.

Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poško­denia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené spotre­bi­teľom.

Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru v prípade, ak to doručovacia služba vyžaduje.

Ak spotrebiteľ zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia. V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo doručovateľa. 

 Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dô­vodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. 

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné (viď formulár) a musí byť doručené spolu s tovarom na nasledovnú adresu:
 
Milovín s.r.o.

Pezinská 49

900 21 Svätý Jur
 
Tovar musí byť vrátený nepoškodený, neotvorený a schopný ďalšieho predaja. 
 
Odporúčame zásielku odoslať službou, prostredníctvom ktorej ju bude možné sledovať. Zásielky odoslané na dobierku nebudú spoločnosťou prevzaté. Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. 

Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhra­dil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane ná­kla­dov na dodanie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhra­da bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu osobného odberu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uply­nutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru zná­ša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na ziste­nie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené plnenia: predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhod­né vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dô­vodov a ktorého ochra­nný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda ...); 

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
 Alternatívne riešenie sporov

Zaslanie reklamácie musí byť písomné a doručené na korešpondenčnú adresu:
 
Milovín, spol. s r.o.

Revolučná 29

Bratislava - mestská časť Ružinov 

821 04
 alebo e-mail reklamacie@barnakova.sk
 

Pri riešení reklamácie náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. Náklady na prepravu od predávajúceho do rúk kupujúceho znáša strana predávajúceho.

Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predá­vajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu reklamacie@barnakova.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alterna­tívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alterna­tívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a dopl­není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.barnakova.sk

Tieto VOP nadobúdajú platnosť  1. decembra 2022 a účinnosť nadobúdajú uzavretím kúpnej zmluvy.