Vína

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti

Článok I.
Základné ustanovenia

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR"): 

(Milovín, spol. s r.o., Revolučná 29, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 51 118 025, DIČ: 2120613099, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 123206/B

(ďalej len: "prevádzkovateľ"). Kontakt na prevádzkovateľa: zuzana@barnakova.sk.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej riziku.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu.

 

Článok II.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

a)            plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

b)            v prípade súhlasu fyzickej osoby pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

c)            v prípade súhlasu fyzickej osoby pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že došlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/adresa pre doručovanie, emailový a telefonický kontakt). Poskytnutie uvedených osobných údajov je predpokladom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.


Článok III.
Doba spracovávanie a uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje:

  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 2 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
  2. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

Článok IV.
Príjemcovia osobných údajov

 

Príjemcovia osobných údajov sú:

  1. zamestnanci predávajúceho zaisťujúci dodanie tovaru a marketingové aktivity,
  2. osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom: SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. | Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 497 885; Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Strojárenská 9497/1J, 91702 Trnava, IČO: 35834498, AlejTech, s.r.o. Revolučná 29, 821 04  Bratislava, IČO: 36291374, Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999; Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951

 

Článok V.
Práva dotknutej osoby

 

V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň má spotrebiteľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Fyzická osoba je oprávnená ktorýkoľvek zo súhlasov, ktorý predávajúcemu udelil odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: zuzana@barnakova.sk

Článok VI.
Osobitné ustanovenia

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, najmä technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.